ekorre på trädgren

Vår miljö (2021)

Om du har en egen brunn
Det är du själv som ansvarar för att kontrollera vattnets kvalitet. Det gör du genom att regelbundet ta prover på dricksvattnet. Livsmedelsverket rekommenderar att du tar prover på ditt vatten minst vart tredje år. Man kan hämta provflaskor och lämna vattenprovet i Alceahusets (kommunhusets) servicecenter.

Vår vattenförbrukning i Lervik påverkar grundvattnet i området. Gäller det gemensamma sommarvattnet men även uttaget ur våra privata brunnar. Ingen vill ju ha salt sjövatten i dricksvattnet.

Dagvattenhantering från tomt
I Åkersberga tätort finns ett kommunalt dagvattensystem som sköts av Roslagsvatten AB. Vi som bor utanför tätorten är själva ansvariga för att ta hand om det dagvatten som uppstår på den egna tomten. Vattnet från de gemensamma vägarna tar ofta vägföreningen hand om, men de ansvarar inte för det vatten som uppstår på din tomt.

Vårt båtliv
De båtbottenfärger vi oftast använder innehåller ämnen som betecknas som gifter och riskerar att påverka vattenmiljön i Östersjön, även efter det att båtarna tagits upp. För att minska riskerna för miljön bör båtens botten spolas av på ett ställe där spolvattnet renas innan det rinner tillbaka ner i sjön. Genom att använda godkända båtbottenfärger eller metoder för att inte behöva måla båtbotten minskas problemet.

Flera branschorganisationer och myndigheter är inblandade i arbetet för att minska båtbottenfärgernas påverkan på vattenmiljön. På kommunens hemsida, sidan Båtbottenfärger, finns information för dig som ska måla/skrapa båten.

Det är du som båtägare som är ansvarig om ditt val av båtbottenfärg orsakar en skada i miljön eller en olägenhet för andra.

Om tillsynsmyndigheten misstänker att en förorening av mark eller vatten har skett på grund av felaktig hantering eller användning av båtbottenfärg så kan du som båtägare tvingas bekosta provtagning och analyser av mark och vatten för att bedöma skadans omfattning. Om en föroreningsskada innebär en alltför stor risk för människors hälsa eller miljö, kan beslut fattas om att du ska utföra eller bekosta saneringsåtgärder till dess att skadan eller olägenheten är avhjälpt.

Eldning
Vid eldning i braskamin använd torrt bränsle i kaminen. Elda rätt, se Eldaskolan (Youtube).
Lämna trädgårdsavfall och farligt avfall till Brännbackens återvinningscentral. Det blir energi i något värmeverk respektive sprids inte i naturen.

Exempel på farligt avfall

  • Lösningsmedel (aceton, bensin, fotogen, glykol, lacknafta, terpentin, thinner).
  • Frätande ämnen (syror, lut, ammoniak).
  • Bekämpningsmedel (råttgift, ogräsmedel).
  • Kemikalier, rengöringsmedel för hem och bil.
  • Färg, lack- och limavfall.
  • Batterier.
  • Avfall innehållande kadmium, kvicksilver, arsenik, bly, koppar, silver, tallium.
  • Uppladdningsbara batterier eller apparater.

(Nyheten upplagd 211122)