Vår- och sommarbrev 2022

Bästa Lerviksbor,
Trots den oro som råder i omvärlden med krig som härjar i vår omedelbara närhet måste samhällets verksamheter i övrigt fortgå. I vår samfällighetsförening måste skötsel av gemensamhetsanläggningarna i Lervik ske enligt stadgarna på sedvanligt sätt.

Årliga föreningsstämman
Den årliga föreningsstämman kommer att hållas den 7 maj i Sommarhagen i Lervik p.g.a. pandemin som rådde när styrelsen gjorde årsplanen. Styrelsen beslöt att ta det säkra före det osäkra och därför senarelades datum för stämman, för att den skulle kunna genomföras utomhus. Information om detta förfarande har publicerats här på hemsidan. Formell kallelse till föreningsstämma kommer att skickas ut inom kort via e-post till de som angivit en sådan. Övriga medlemmar får kallelse med vanlig papperspost.

Medlemsavgift och ev båtavgift
Fakturor på medlemsavgiften och båtavgift (om man har båtplats) skickas per e-post till dig som anmält e-postadress, det är därför viktigt att styrelsen har en fungerande e-postadress till dig. Se till att tömma inkorgen om den är full och meddela info@lerviks.se när du byter e-postadress. Glöm inte att titta på vår hemsida! Här kan du hitta information om vad som händer, kontaktuppgifter till styrelsen, kartor, stadgar, båtbestämmelser, stämmokallelse, stämmoprotokoll m.m.

Vårstädning lördag 23 april kl 10.00–12.30

OBS! Obligatorisk närvaro
Se separat post.

OBS! Inga Y-bommar
Det blir ingen iläggning av Y-bommarna på städdagen p.g.a. det pågående brygg-projektet.

Bryggor
Efter 2021 års stämmobeslut om att byta ut vågbrytare vid Gruvbryggan kommer bryggsektionen fokusera på arbeten med detta under 2022.

Byte av vågbrytare och utläggning samt omförflyttning av dessa. Vid bytet kommer nuvarande vågbrytare vid Gruvbryggan att flyttas till Nordbryggan för att ersätta uttjänta bryggkroppar.

PRELIMINÄR TIDSPLAN
Pågående – 17 maj. Förberedande arbeten pågår inför flytt av bryggor. Dessa består i ny träskoning på vissa sektioner på gamla vågbrytaren och byte av infästning för bommar.
Vecka 16 (18 – 24 april) Bortforsling av yttre ponton vid Nordbryggan.
Vecka 20 (16 – 22 maj) Flytt av vågbrytare från Gruvbryggan till Nordbryggan och omläggning av inre ponton vid Nordbryggan.
Vecka 21 (23 – 29 maj) Leverans och utläggning av ny vågbrytare vid Gruvbryggan.
Vecka 22 (30 maj – 5 juni) Iläggning av bommar vid Gruvbryggan och Nordbryggan.

För kännedom: Höstdagsverke och bomupptagning är planerat till första lördagen i oktober 2022.

Midsommarfirandet planeras just nu och förhoppningsvis blir det av, enligt traditionen!

Fotboll för barn och ungdomar i Sommarhagen
Barn och ungdomar (0 till 100 år) 🙂 är välkomna att spela lättsamma – men icke desto mindre spännande – fotbollsmatcher på fredagar under sommaren, kl 18.00-18.45 med början den 1 juli. Kom till fotbollsplanen i Sommarhagen! Ledare för aktiviteten är Maria Freij.

Hästbete
Nordängen upplåts till hästbete för två hästar under juli månad i sommar.

Badbryggan vid Plasket planeras att bytas ut
Enligt planeringen blir det en ponton i stället för de gamla träbryggorna vid Plaskets badplats.
– Hoppsvikten återmonteras på den nya badpontonen.
– Träbänkar ska tillverkas och placeras på pontonen.
– Fler badstegar ska monteras på nya bad-pontonen.
Arbetet sker under senare delen av våren och blir förhoppningsvis klart till badsäsongen startar i början av juli.

Styrelsen önskar alla medlemmar en underbar vår och en fantastisk sommar i vårt fina Lervik!
Med bästa hälsningar,
Styrelsen

Vår- och sommarbrevet som pdf

(Nyheten upplagd 220411)