Årsstämma lördag 18 mars 2023

Medlemmarna i Lerviks Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie stämma år 2023. Kallelse till stämma skickas via e-post till medlemmar som angett e-postadress, och via post till övriga medlemmar.

ÅRSSTÄMMA 2023
TID: Lördag 18 mars kl 11.00
PLATS: Folkets Hus, Stationsgränd 10, Åkersberga

DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Val av två justeringsmän.
 5. Fråga om mötet är behörigen utlyst.
 6. Styrelsens och revisorernas berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Motioner från medlemmarna och styrelsens yttrande.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna.
 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan samt utgifts- och inkomststat inkl. förslag till utdebitering resp. avgifter för båtar och bryggor.
 11. Val av styrelse och styrelseordförande.
 12. Val av revisorer.
 13. Val av valberedning.
 14. Övriga frågor.
 15. Stämmoprotokollets tillgänglighet.
 16. Stämmans avslutande.

Om en fastighet har delägare som ej närvarar på mötet behövs fullmakt för att få rösta. Använd fullmaktsblanketten om du vill skicka ett ombud.

Välkomna!
Styrelsen

(Nyheten upplagd 230304)